Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Tin mới
BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 NHIỆM KỲ III CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

TẢI VỀ BẢN PDF DƯỚI ĐÂY

/files/Tai lieu co dong 2014/Bien ban hop DHDCD 2014.pdf

/files/Tai lieu co dong 2014/Nghi quyet DHDCD 2014.pdf

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

HANAKA

 
 

 

Số 18/BB-ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2014

 

 

 

 

 

 

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

NHIỆM KỲ III

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

 

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka

Địa chỉ:

KCN Hanaka, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian họp:

Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/12/2014

Địa điểm họp:

KCN Hanaka, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Chương trình và nội dung đại hội:

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số đại biểu tham dự:

53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 93.273.100 cổ phần bằng  96,7671 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

 

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI  (Theo trình tự thời gian):

 1. I.       THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

-         Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

-         Ông Trịnh Văn Hiến – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka:

Tổng số cổ đông tham dự lúc 14 giờ 00 ngày 28/12/2014 là: 50 người, tương ứng với  93.243.240 cổ phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 96,7362% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

 

 1. II.   GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn.

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

 1. Bà Khoa Thị Hương - Trưởng ban

 

BAN KIỂM PHIẾU:                                                                     

1. Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng ban

2. Ông Đỗ Đức Tuyên - UV

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka tiến hành chương trình nghị sự.

 

 1. III.   CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:
 2. Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch đoàn, trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 93.243.240 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

 1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2013

Ông Trịnh Văn Hiến – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

Lã Thị Minh Loan – Giám đốc tài chính trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Tờ trình thông qua phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; Kế hoạch kinh doanh  và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; Ủy quyền cho HĐQT  lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014; Tờ trình thông qua số lượng thành viên, nhiệm kỳ HĐQT, BKS; Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

 

IV. THẢO LUẬN:

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Tổ chức tư vấn trình bày nội dung phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka sang Công ty Cổ phần cáp điện Hanaka Korea. (Ngoài nội dung biểu quyết tại đại hội)

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT giải thích thỏa đáng ý kiến của 01 cổ đông về phương án hoán đổi cổ phiếu trên.

 

 1. V.    BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẦM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày các Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Nội dung 06: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT  lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Nội dung 07: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

Nội dung 08: Thông qua số lượng thành viên, nhiệm kỳ HĐQT, BKS

Nội dung 09: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

 

Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế biểu quyết và Hướng dẫn, điều hành biểu quyết của Đại hội

 • Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 93.097.820  cổ phần, chiếm 99,8504 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 139.480 cổ phần, chiếm 0,1496 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

Tán thành: 93.097.660 cổ phần, chiếm  99,8504 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 139.480 cổ phần, chiếm 0,1496 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Tán thành: 92.948.820   cổ phần, 99,6906 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 288.480 cổ phần, chiếm 0,3094 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Tán thành: 92.993.620 cổ phần, chiếm 99,7815 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 203.680 cổ phần, chiếm 0,2185 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Tán thành: 93.021.620 cổ phần, chiếm 99,7687 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 209.680 cổ phần, chiếm 0,2249  % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT  lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 

Tán thành: 93.182.620 cổ phần, chiếm  99,9414 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 54.680 cổ phần, chiếm 0,0586 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014 

Tán thành: 93.029.620 cổ phần, chiếm 99,7773  % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 207.680 cổ phần, chiếm 0,2227  % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua số lượng thành viên, nhiệm kỳ HĐQT, BKS  

Tán thành: 93.178.620   cổ phần, chiếm 99,9414 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 54.680 cổ phần, chiếm 0,0586 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ 

Tán thành: 93.027.620 cổ phần, chiếm 99,7751 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 203.680 cổ phần, chiếm 0,2185 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

 

VI.  BẦU CỬ

Ông Vũ Anh Tuấn -  Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III

Ông Vũ Anh Tuấn -  Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo về việc đề xuất nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà có tên sau:

 • Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:
 1. Ông Mẫn Ngọc Anh
 2. Ông Tạ Xuân Kiên
 3. Ông Trần Vĩnh Hưng
 4. Ông Đỗ Văn Cương
 5. Ông Mẫn Hồng Cần
 6. Bà Nguyễn Thị Quế
 • Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:
 1. Bà Đàm Thị Nga
 2. Ông Phạm Đăng Hải
 3. Ông Trịnh Văn Hiến

Ông Vũ Anh Tuấn -  Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu dồn phiếu và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2019)

 

Nội dung bầu cử:


Nội dung 1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019)


Nội dung 2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019). 


Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT

Họ và Tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

1

Mẫn Ngọc Anh

94.318.992

101,1493

2

Tạ Xuân Kiên

92.971.623

99,7044

3

Trần Vĩnh Hưng

93.210.473

99,9605

4

Đỗ Văn Cương

92.974.365

99,7073

5

Mẫn Hồng Cần

92.965.628

99,6979

6

Nguyễn Thị Quế

92.965.628

99,6979

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka nhiệm kỳ III  (2014 – 2019) như sau:

 1. Ông Mẫn Ngọc Anh
 2. Ông Tạ Xuân Kiên
 3. Ông Trần Vĩnh Hưng
 4. Ông Đỗ Văn Cương
 5. Ông Mẫn Hồng Cần
 6. Bà Nguyễn Thị Quế

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT

Họ và Tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ (%)

1

Bà Đàm Thị Nga

93.253.226

100,0094

2

Phạm Đăng Hải

92.984.180

99,7208

3

Trịnh Văn Hiến

93.108.780

99,8544

Danh sách những ông/bà đã  trúng cử vào thành viên Ban kiếm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

 1.  Bà Đàm Thị Nga
 2. Ông Phạm Đăng Hải
 3. Ông Trịnh Văn Hiến

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm. 

 1. VII.                     THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

-         Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.

-         Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

-         Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. 

-         Đại hội kết thúc vào hồi 16  giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

 

 

Mẫn Ngọc Anh (đã ký)

 

 

 

 

 

THƯ KÝ ĐOÀN 

Khoa Thị Hương (đã ký)                                      

 

 

       

 

 ====================================================

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

 
 

 

Số:  19  /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 28  tháng 12  năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

NHIỆM KỲ III

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA 

 

Căn cứ:

-         Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

-         Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka;

-   Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka ngày 28/12 /2014;

-         Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka ngày 28/12 /2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka (KCN Hanaka, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh) ngày 28/12/2014 với 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 93.273.100cổ phần bằng 96,7671 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và quyết định: 

 

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,8504 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,0504 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,6906 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là:  99,7815 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,7687 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT  lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,9414 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là:99,7773 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 8: Thông qua việc thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

 1. Ông Mẫn Ngọc Anh
 2. Ông Tạ Xuân Kiên
 3. Ông Trần Vĩnh Hưng
 4. Ông Đỗ Văn Cương
 5. Ông Mẫn Hồng Cần
 6. Bà Nguyễn Thị Quế

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

 1. Bà Đàm Thị Nga
 2. Ông Phạm Đăng Hải
 3. Ông Trịnh Văn Hiến

 

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là:  99,7751 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

 

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka thông qua toàn văn bản tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                    CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Khoa Thị Hương (đã ký)                                        Mẫn Ngọc Anh (đã ký)

TẢI VỀ BẢN PDF DƯỚI ĐÂY

/files/Tai lieu co dong 2014/Bien ban hop DHDCD 2014.pdf

/files/Tai lieu co dong 2014/Nghi quyet DHDCD 2014.pdf

 


 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

 

Các đại biểu và cổ đông, CBCNV tại đại hội


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Lương Thành trao Cờ ĐƠN VỊ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2014 cho Tập đoàn Hanaka

 

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký Giáo  hội Phật giáo Việt Nam  trao Bằng ghi nhận công đức cho Tập đoàn Hanaka vì những hoạt động công đức trong những năm qua.

 

Hội đồng quản trị nhận Quyết định đầu tư Khu công nghiệp Gia Bình, Bắc Ninh

 

UBND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định mở rộng đầu tư Nhà máy sản xuất lon nhôm trị giá 30 triệu USD

 

Tập đoàn Hanaka và Sở giao dịch 1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ký Hợp đồng gói cung cấp tín dụng ngắn hạn năm 2015 cho Tập đoàn Hanaka trị giá 1.000 tỷ đồng.

 

Lễ ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Sunel - Hoa Điện về chuyển giao công nghệ sx máy biến áp truyền tải, điện áp đến 500kV, công suất đến 450MVA

 

Lễ ký kết hợp tác xây dựng mở rộng Nhà máy cáp điện

 

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết.