Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Tin mới
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dowload file scan Biên Bản họp đại hội đồng cổ đông /files/BB Hop HDQT.pdf

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

                    -----o0o-----

                 Số:    /HĐQT/2014

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           -----o0o----- 

                                                                                                                                            Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2014 

 

 

                                                                             BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhiệm kỳ III từ năm 2014-2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka)

 

 

-    Căn cứ luật Doanh nghiệp;

-    Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hanaka;

 

Hôm nay, vào hồi 15 giờ, ngày 30   tháng 12  năm 2014.

Tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA (“Công ty”), một công ty được thành lập theo ĐKKD số 21.03.000218 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/02/2007 được đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/08/2011, có địa chỉ trụ sở chính tại KCN Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty đã được tổ chức

I. THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ SỐ ĐẠI BIỂU QUY ĐỊNH

1. Các thành viên tham dự: 

-                           Ông Mẫn Ngọc Anh            

-                           Ông Trần Vĩnh Hưng          

-                           Ông Mẫn Hồng Cần            

-                           Ông Đỗ Văn Cương             

-                           Ông  Tạ Xuân Kiên             

-                           Bà Nguyễn Thị Quế            

Các cổ đông dự họp 100% nhất trí chỉ định:

Ông Mẫn Ngọc Anh làm Chủ tọa cuộc họp;

Ông Đỗ Văn Cương làm Thư ký cuộc họp.

2. Số đại biểu quy định:

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự.

II.  MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp được triệu tập trên cơ sở bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka.

Sau khi nghe Ông Mẫn Ngọc Anh trình bày các nội dung họp liên quan đến các vấn đề bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và trình độ quản lý chuyên môn,các thành viên HĐQT đã thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, nhất trí phê chuẩn các nội dung cụ thể sau:

  1. 1.            Thông qua việc bầu Ông Mẫn Ngọc Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị  nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 28/12/2014.

Tán thành: 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/6 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/6 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

  1. 2.            Thông qua việc bổ nhiệm Ông Mẫn Ngọc Anh là Tổng giám đốc Công ty  kể từ 28/12/2014.

Tán thành: 6/6 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/6 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/6 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc …h… cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

 

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ

 

 

 

 

 

MẪN NGỌC ANH

THƯ KÝ

 

 

 

 

 

ĐỖ VĂN CƯƠNG

 

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

Ông Mẫn Ngọc Anh


Thành viên HĐQT

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Quế

Thành viên HĐQT

 

 

 

 

Ông Trần Vĩnh Hưng


Thành viên HĐQT

 

 

 

 

Ông Tạ Xuân Kiên

Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông Mẫn Hồng Cần

Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông Đỗ Văn Cương