Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Tin mới
Mẫu văn bản chi trả cổ tức và cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

Quy định về việc thủ tục đổi sổ cổ đông.

 

 

Bắc Ninh, ngày         tháng       năm  2015

 

QUY ĐỊNH

(Về thủ tục cấp lại sổ cổ đông)

 

1. Hồ sơ để được cấp lại sổ khi sổ cổ đông bị mất, thất lạc:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH  ngày  (Điều 85 Khoản 3)

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ cổ đông bao gồm:

-         Giấy đề nghị cấp lại sổ mới theo mẫu của Công ty

-         Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân).

-         Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức)

-         Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, Chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại và sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp sổ cổ phiếu mới hoặc cổ đông sẽ nộp giấy có xác nhận của cơ quan sở tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc mất, bị hủy hoại và hư hỏng sổ cổ phiếu.

 

2. Quy trình cấp lại sổ cổ đông:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cổ đông

Ban chứng khoán Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ cổ đông của các cổ đông.

Bước 2: Đăng thông báo trên Website của Hanaka về việc mất sổ cổ đông

Bước 3: Thông báo với cổ đông và hoàn tất hồ sơ

-         Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên Website của Hanaka về việc mất sổ cổ đồng, nếu không có tranh chấp, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm thông báo cho cổ đông qua địa chỉ email về việc Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ đã hoàn toàn hợp lệ.

-         Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho cổ đông Hô sơ hợp lệ, Công ty sẽ cấp lại sổ mới cho cổ đông.

-         Thu phí cấp lại sổ mới: 20.000 đồng/lần cấp lại

Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ việc cấp lại sổ cổ đông.

 

 

CTY CP TẬP ĐOÀN HANAKA

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

MẪN NGỌC ANH

 

 

 

 

Lấy file mẫu tại đây:

/files/quy dinh thu tuc cap lai so.doc

/files/Don de nghi cap lai so co dong.doc

/files/giay de nghi chi tra co tuc.doc