Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Tin mới
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

Download file scan quyết định của hội đồng quản trị  /files/QD Bau CTHDQT va TGD.pdf

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

                       -----o0o-----

                Số:  22  /HĐQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    -----o0o----- 

                                                                                                                             Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

-         Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka

-         Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày …../12/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Mẫn Ngọc Anh giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 28/12/2014. 

Điều 2: Ông Mẫn Ngọc Anh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

-         - Thành viên HĐQT.

-         - Ban kiểm soát.

- Lưu.            

                       T/M Hội đồng quản trị

                             CHỦ TỊCH