Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin Cổ phiếu - Cổ đông
Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông đến 28/12/2014

Tải bản scan dạng pdf có dấu và chữ ký dưới đây.

/files/CHUNG KHOAN HNK/Thong bao gia han hop co dong den 28-12-2014.pdf

 

Số:765 /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12  tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của

Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka

 

Kính gửi: Các Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka

 

Căn cứ vào Thông báo số 141/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka ngày 19/09/2014, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 07h30’ ngày 29/11/2014.

Tuy nhiên, việc tiến hành kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến 30/09/2014) của Công ty bị chậm hơn so với dự kiến nên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka xin thông báo đến Quý cổ đông về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Lịch họp được thay đổi cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 7h30’ ngày 28/12/2014
  2. Điều kiện tham dự đại hội:  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/11/2014

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông; đồng thời sẽ khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty sẽ bố trí chỗ ở chỗ ăn, ở chiều tối ngày 27/12 cho những cổ đông ở xa về dự họp.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông – Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka

KCN Hanaka, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Mrs Lã Thị Minh Loan – 0982 597 368                email: nhatanh03@gmail.com

Mr  Trần Vĩnh Hưng – 0983 222 168                                email: tranvinhhung@gmail.com

Fax: 0241 3741777

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 (đã ký)

    

MẪN NGỌC ANH


 

===========================================================================

1. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:   

-           Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

-         Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014

-         Phương án chia cổ tức đến năm 2013;

-         Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/9/2014. Những cổ đông nào có thay đổi về địa chỉ liên hệ xin gửi thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ về công ty trước ngày 20/11/2014.

 3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

3.1  Đối với cá nhân:

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

-         Thông báo mời họp (bản gốc)

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

3.2  Đối với tổ chức:

-         Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

-         Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

  1. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hộ đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày  28/11/2014
  2. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và hoặc không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, đề nghị liên hệ với Công ty trước ngày 28/11/2014 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thủ tục biểu quyết từ xa.
  3. Các tài liệu gửi kèm thông báo.

-         Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (như link kèm theo)

* GIẤY ĐĂNG KÝ HỌP ĐHĐCĐ /files/CHUNG KHOAN HNK/Giay dang ky hop DHDCD 2014.doc

* MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG  /files/CHUNG KHOAN HNK/Mẫu Giấy ủy quyền cổ đông.doc

-         Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://www.hanaka.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

  1. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày 28/11/2014. Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 (gửi kèm thông báo này) về Công ty hoặc gửi Fax, Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.


TẢI VỀ các mẫu văn bản

1. GIẤY ĐĂNG KÝ HỌP ĐHĐCĐ /files/CHUNG KHOAN HNK/Giay dang ky hop DHDCD 2014.doc

2. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG  /files/CHUNG KHOAN HNK/Mẫu Giấy ủy quyền cổ đông.doc

3. BẢN THÔNG BÁO MỜI HỌP /files/CHUNG KHOAN HNK/Hanaka - Thông báo họp đại hội cổ đông 2014.pdf