Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Tin mới
THÔNG BÁO (V/v: Chi trả cổ tức cho các cổ đông)

 Download file scan thông báo chi trả cổ tức /files/Thong bao chi tra co tuc.pdf

 

Số: 28  /2014/TB-HNK

 

Bắc Ninh, ngày   28     tháng  12    năm 2014

 

THÔNG BÁO

(V/v: Chi trả cổ tức cho các cổ đông)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka

Căn cứ:

-          Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-          Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka;

-          Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, 2011, 2012, 2013;

-          Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 19/NQ-ĐHCĐ ngày 28/12/2014;

-         Căn cứ Danh sách cổ đông được chốt ngày 28/11/2014.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chi trả cổ tức cụ thể như sau:

1.

Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hanaka

2.

Loại cổ phiếu

:

Cổ phiếu phổ thông

3.

Mệnh giá

:

10.000 đồng/cổ phiếu

4.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

:

 

 

Tỷ lệ cổ tức năm 2013 trả bằng tiền mặt

:

5.91%

 

Tỷ lệ cổ tức năm 2010, 2011, 2012 trả bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư

:

14,121%

5.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức

:

28/11/2014

6.

Thời gian đăng ký nhận cổ tức

:

Đến hết ngày 31/03/2015

7.

Thời gian chi trả cổ tức

:

Đến hết ngày 31/03/2015

8.

Hình thức chi trả cổ tức

:

Tiền mặt hoặc chuyển tiền qua chứng minh thư nhân dân

Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Tập đoàn Hanaka (vào các ngày làm việc trong tuần).

Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo các giấy tờ cần thiết như sau:

-         Chứng minh thư nhân dân (bản chính);

-         Sổ cổ đông.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Bà: Đàm Thị Nga:                              - Số điện thoại: 0942 948 333

Bà: Trần Thị Thanh Huyền:               - Số điện thoại: 0936 760 199

Trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu CK, KT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

MẪN NGỌC ANH