Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin Cổ phiếu - Cổ đông
Thứ Ba, 14/04/2015 13:17 Chiều
Mẫu văn bản chi trả cổ tức và cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Thứ Ba, 13/01/2015 16:31 Chiều
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA V/v Bầu chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhiệm kỳ III từ năm 2014 - 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA
Thứ Ba, 13/01/2015 16:28 Chiều
THÔNG BÁO (V/v: Chi trả cổ tức cho các cổ đông)
Thứ Ba, 13/01/2015 16:16 Chiều
Hôm nay, vào hồi 15 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2014. Tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA (“Công ty”), một công ty được thành lập theo ĐKKD số 21.03.000218 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/02/2007 được đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 05/08/2011, có địa chỉ trụ sở chính tại KCN Hanaka, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty đã được tổ chức
Thứ Hai, 29/12/2014 13:50 Chiều
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka (KCN Hanaka, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh) ngày 28/12/2014 với 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 93.273.100 cổ phần bằng 96,7671 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tin khác:
Ngày xuất bản