Thành viên chính HĐQT

1. Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Ông Mẫn Hồng Cần - Phó Tổng Giám đốc

3. Bà Nguyễn Kim Quế - Kiểm soát trưởng

3. Ông Đỗ Văn Cương  - Phó Tổng Giám đốc

4. Ông Trần Vĩnh Hưng - Trưởng ban đối ngoại - CVP HĐQT