Thành viên chính HĐQT

1. Ông Mẫn Ngọc Anh

2. Ông Mẫn Hồng Cần 

3. Bà Nguyễn Kim Quế 

3. Ông Mẫn Ngọc Hồng kông

4. Bà Mẫn Ngọc Triều Tiên