Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính các năm 2010-2014

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010, ẤN VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

 /files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh 1.4.2010 den 31.3.2011.pdf

 /files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh RIENG 1.4.2010 den 31.3.2011.pdf

 

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011, ẤN VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

/files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh 1.4.2011 den 31.3.2012.pdf


3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  NĂM 2012, ẤN VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

/files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh 1.4.2012 den 31.3.2013.pdf

/files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh HOP NHAT den 31.3.2013.pdf

 

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013, ẤN VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

/files/BAO CAO TAI CHINH/Hanaka - Bao cao tai chinh 1.4.2013 đến 31.3.2014.pdf

 

5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014, ẤN VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

/files/Báo cáo tài chính năm 2014.pdf