Tin tức trong nước
Ngày 18-3, bắt đầu phát hành 300 triệu USD trái phiếu Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước. Quyết định số 505/QĐ-BTC ban hành ngày 12-3-2009 của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu đợt I năm 2009, có một số nội dung cơ bản như sau:

Trái phiếu sẽ được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ (USD), với ba loại kỳ hạn: Loại trái phiếu có kỳ hạn 1 năm có số lượng 100 triệu USD; Loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm: 100 triệu USD; Loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm: 100 triệu USD.

Mệnh giá trái phiếu là 100 USD/trái phiếu hoặc bội số của 100 USD. Thời gian phát hành từ ngày 18-3-2009 đến hết 30-3-2009. Đối tượng tham gia đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; Lãi suất đặt thầu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và có phần thập phân tối đa là 2 chữ số; Lãi suất trần do Bộ trưởng Tài chính quy định; Lãi suất trúng thầu được xác định trên sơ sở kết quả đấu thầu.

Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu;  Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.
 
Một số thêm thông tin về trái phiếu:

(i) Trái phiếu được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; (ii) Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng... theo các quy định của pháp luật; (iii) Chủ sử hữu trái phiếu phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân sách Nhà nước đảm bảo nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo nhu cầu sử dụng vốn của các dự án trọng điểm và nhu cầu chi tiêu của Ngân sách Nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc niêm yết, giao dịch và lưu ký đối với trái phiếu Chính phủ.

 


 Xuân Bách