Thương hiệu
vượt trội
Chất lượng dịch vụ tối ưu
Chứng chỉ
chất lượng

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023.


Báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023.


Báo cáo tài chính 2022

Báo cáo tài chính 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023.

Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2021

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 2020

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021.

Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo tài chính 2020

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020.

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020.

Báo cáo tài chính hợp nhât 2018

Báo cáo tài chính hợp nhât 2018

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019.

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019.

Báo cáo tài chính hợp nhât 2017

Báo cáo tài chính hợp nhât 2017

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018.

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính 2017

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018.

Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2016

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2015.

Báo cáo tài chính riêng năm 2015

Báo cáo tài chính riêng năm 2015

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016.

Báo cáo tài chính riêng 2014

Báo cáo tài chính riêng 2014

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka(gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2015.