Thương hiệu
vượt trội
Chất lượng dịch vụ tối ưu
Chứng chỉ
chất lượng

Dịch vụ

Khu công nghiệp Hanaka

Khu công nghiệp Hanaka

Khu công nghiệp Hanaka được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam theo Công văn số 1546/TTg-KTN ngày 18/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ  với diện tích quy hoạch dự kiến 74 ha