Thương hiệu
vượt trội
Chất lượng dịch vụ tối ưu
Chứng chỉ
chất lượng

Thông tin - sự kiện

Tài liệu họp Cổ Đông

Tài liệu họp Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA trân trọng kính mời Quý Cổ Đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau